Ochrona danych

Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu COLDWAVE. Korzystanie ze strony internetowej COLDWAVE jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z usług specjalnych naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do COLDWAVE. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator COLDWAVE wdrożył szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

Definicje

Deklaracja ochrony danych COLDWAVE opiera się na terminach używanych przez europejskiego ustawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń, gdy przyjmowano ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy następujących terminów:

a) dane osobowe
Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedna szczególna cecha wyrażająca fizyczny, fizjologiczny, można zidentyfikować tożsamość genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

b) osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

c) przetwarzanie
Przetwarzanie to każdy proces prowadzony z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub dowolnego takiego szeregu procesów w związku z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, utrwalanie, organizacja, zamawianie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odczyt, wyszukiwanie, wykorzystywanie, Ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę dostarczania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

d) ograniczenia przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie
Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, Analizować lub przewidywać preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub relokację tej osoby fizycznej.

f) pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie można przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) kontroler lub kontroler
Osobą odpowiedzialną lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub konkretne kryteria jej wyznaczenia mogą zostać określone zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

h) Podmioty przetwarzające
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

i) odbiorca
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią, czy nie. Organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uznawane za odbiorców.

j) osoba trzecia
Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający i osoby, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością osoby odpowiedzialnej lub przetwarzającego.

k) Zgoda
Zgoda to każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli złożone przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania potwierdzającego, w którym osoba zainteresowana wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. jest.

Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

COLDWAVE sp. z o. o.
ul. Lostowicka 29
80-121 Gdansk
Poland
E-Mail: cldwvcldwvbz
Homepage: coldwave.biz

Ta strona została zrealizowana za pomocą systemu Weblication® CMS.

Cookies

Serwis COLDWAVE wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie COLDWAVE może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane pod kątem zainteresowań użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ dokonuje tego witryna i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania pozycji, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym przez odwiedzaną stronę internetową. Pomagają one witrynom internetowym rozpoznać poprzednie połączenie z urządzeniem. Pozwala to na uwzględnienie wcześniej dokonanych ustawień (np. preferowanego języka), włączenie funkcji (np. koszyka na zakupy) lub zapisanie zainteresowań związanych z użytkowaniem (np. odwiedzonych podstron).

Nasza strona korzysta z plików cookie, które są absolutnie niezbędne do działania strony i nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na stosowanie tych plików cookie. Nie obejmuje to plików cookie od osób trzecich. Komponenty zewnętrzne są używane tylko za Twoją zgodą.

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez konieczności wyrażania zgody na stosowanie plików cookie. Może to prowadzić do odmiennego wyglądu strony, braku funkcji, braku treści i ograniczonej operacji. Zgodę można zmienić w dowolnym momencie, klikając poniższy przycisk. W każdej chwili można usunąć istniejące pliki cookie. Aby uzyskać informacje na temat sposobu usuwania plików cookie w przeglądarce i/lub urządzeniu końcowym, należy skontaktować się z odpowiednim producentem.

Stosowane Cookies

W zależności od dokonanych ustawień (stan na 02.04.2020) na tej stronie używane są następujące pliki cookie.

Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej i są używane automatycznie podczas korzystania z niej.
WSESSIONID
Okres przechowywania spotkanie
Niezbędny standardowy plik cookie do korzystania z danych sesji w PHP.
hideCookieNotice
Okres przechowywania W zależności od wyboru do 30 dni
Zapisuje, że plik cookie lub informacja o ochronie danych nie jest ponownie wyświetlana przy każdej wizycie.
allowLoadExternRessources
Okres przechowywania W zależności od wyboru do 30 dni
Zapamiętuje decyzję użytkownika, czy zewnętrzne komponenty mogą być ładowane automatycznie.
allowTracking
Okres przechowywania W zależności od wyboru do 30 dni
Zapamiętuje decyzję użytkownika, że ​​zachowanie odwiedzających może być śledzone.
Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie ułatwiają korzystanie ze strony internetowej.
websitezoom
Okres przechowywania spotkanie
Zapamiętuje rozmiar, w jakim mają być wyświetlane czcionki.
websitecontrast
Okres przechowywania spotkanie
Czy kontrast strony powinien być regulowany przez użytkownika dla lepszej czytelności.
disableGoogleAnalytics
Okres przechowywania 30 dni
Jeśli należy dezaktywować Google Analytics.
registerTab_[TABID]
Okres przechowywania spotkanie
Jeśli otwarty element powinien zostać odnotowany w kontenerze karty.
accordionTab_[TABID]
Okres przechowywania spotkanie
Jeśli w pojemniku harmonijkowym należy odnotować otwarty element.
wLoadHdFirst
Okres przechowywania spotkanie
Jeśli mają być używane obrazy HD ze względu na rozdzielczość ekranu.
Marketingowe pliki cookie
Te pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających strony internetowe. Służą do wyświetlania bardziej trafnych treści.
__utm.gif
Okres przechowywania spotkanie
dostawców Google
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Ten plik cookie służy do określenia, jakiego rodzaju urządzenia lub oprogramowania przeglądarki używa odwiedzający - umożliwia to odpowiednie sformatowanie strony internetowej.
__utmb
Okres przechowywania 1 dzień
dostawców Google
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem uzyskania dostępu do witryny przez użytkownika. Używane przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty w witrynie.
__utma
Okres przechowywania 2 lata
dostawców Google
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Zbiera dane o tym, jak często użytkownik odwiedzał witrynę, a także dane o pierwszej i ostatniej wizycie. Używany przez Google Analytics.
__utmc
Okres przechowywania spotkanie
dostawców Google
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem opuszczenia witryny przez użytkownika. Używane przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty w witrynie.
__utmt
Okres przechowywania 1 dzień
dostawców Google
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Służy do zmniejszania szybkości żądań do serwera.
__utmz
Okres przechowywania 6 miesięcy
dostawców Google
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Gromadzi dane o tym, skąd przyszedł użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, jaki odsyłacz został kliknięty i jakich wyszukiwanych haseł użyto. Używany przez Google Analytics.
_ga
Okres przechowywania 2 lata
dostawców Google Tag Manager
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.
_gat
Okres przechowywania 1 dzień
dostawców Google Tag Manager
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Używany przez Google Analytics do ograniczenia liczby żądań
_gid
Okres przechowywania 1 dzień
dostawców Google Tag Manager
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.
NID
Okres przechowywania 6 miesięcy
dostawców Google
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator służy do ukierunkowanej reklamy.
yt-remote-cast-installed
Okres przechowywania spotkanie
dostawców YouTube
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Zapisuje ustawienia użytkownika podczas wywoływania filmu z YouTube zintegrowanego z innymi witrynami internetowymi
yt-remote-connected-devices
Okres przechowywania Stały
dostawców YouTube
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Zapisuje ustawienia użytkownika podczas wywoływania filmu z YouTube zintegrowanego z innymi witrynami internetowymi
yt-remote-device-id
Okres przechowywania Stały
dostawców YouTube
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Zapisuje ustawienia użytkownika podczas wywoływania filmu z YouTube zintegrowanego z innymi witrynami internetowymi
yt-remote-fast-check-period
Okres przechowywania spotkanie
dostawców YouTube
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Zapisuje ustawienia użytkownika podczas wywoływania filmu z YouTube zintegrowanego z innymi witrynami internetowymi
yt-remote-session-app
Okres przechowywania spotkanie
dostawców YouTube
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Zapisuje ustawienia użytkownika podczas wywoływania filmu z YouTube zintegrowanego z innymi witrynami internetowymi
yt-remote-session-name
Okres przechowywania spotkanie
dostawców YouTube
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Zapisuje ustawienia użytkownika podczas wywoływania filmu z YouTube zintegrowanego z innymi witrynami internetowymi
ads/ga-audiences
Okres przechowywania spotkanie
dostawców YouTube
Dodatkowa polityka prywatności https://policies.google.com/privacy
Używany przez Google Ads do powracających użytkowników, którzy mogą zostać klientami na podstawie ich zachowania online w różnych witrynach.

Zbieranie ogólynch danych i informacje

Witryna COLDWAVE zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. Odsyłacz), (4) podstrony, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem można kontrolować system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do uniknięcia niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, COLDWAVE nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam dla niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) udzielenie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem z jednej strony oceniane statystycznie przez COLDWAVE, a ponadto w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie poprzez podanie danych osobowych. To, które dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania, która jest używana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i do jej własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zlecić przekazanie do jednego lub kilku podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP nadany osobie zainteresowanej przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Te dane są przechowywane z uwzględnieniem tego, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług i, jeśli to konieczne, umożliwić ściganie przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie zostanie wykorzystane do ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych umożliwia administratorowi oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub zażądać ich całkowitego usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udzieli każdej zainteresowanej osobie w dowolnym momencie na jej żądanie informacji o tym, jakie dane osobowe tej osoby są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub radę osoby, której dane dotyczą, o ile nie ma ustawowych wymogów dotyczących przechowywania. Wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

Zapisz się do naszego newslettera

Na stronie internetowej COLDWAVE użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszej firmy. Użyta do tego maska ​​wprowadzania pokazuje, które dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie przy zamawianiu newslettera.

COLDWAVE regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pośrednictwem newslettera o ofertach firmy. Biuletyn naszej firmy może być otrzymywany przez osobę zainteresowaną tylko wtedy, gdy (1) osoba zainteresowana ma ważny adres e-mail i (2) osoba zainteresowana zarejestruje się, aby otrzymywać biuletyn. Ze względów prawnych wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail podany przez osobę zainteresowaną po raz pierwszy do wysyłki biuletynu przy użyciu procedury podwójnego wyboru. Ten e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, autoryzował otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy również adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta dana osoba w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później zrozumieć (możliwe) niewłaściwe użycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i dlatego służy jako prawne zabezpieczenie osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub odpowiedniej rejestracji, jak może to mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmian warunków technicznych. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Zgodę na przechowywanie danych osobowych, które osoba, której dane dotyczą, przekazała nam w celu wysyłania newslettera, można w każdej chwili odwołać. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link służący do cofnięcia zgody. Istnieje również możliwość wypisania się z wysyłki newslettera bezpośrednio na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub poinformowania o tym w inny sposób osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Śledzenie newsletterów

Newslettery COLDWAVE zawierają tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie plików dziennika i analizę plików dziennika. Umożliwia to statystyczną ocenę sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego COLDWAVE może rozpoznać, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osobę, której dane dotyczą.

Takie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których to dotyczy, są uprawnione w dowolnym momencie do odwołania odpowiedniego oddzielnego oświadczenia o wyrażeniu zgody wydanego w ramach procedury podwójnej zgody. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. COLDWAVE automatycznie interpretuje rezygnację z otrzymywania biuletynu jako odwołanie.

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to określone w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, które osoba odpowiedzialna za przetwarzanie podlega, zostało dostarczone.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia lub inny właściwy ustawodawca, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Okres przechowywania danych osobowchy

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania lub rozpoczęcia umowy.

Postanowiena ustawowe lub umowne dotyczące podania danych osobowchy; wymóg zawarcia umowy; obowiązek podmiotu danych do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku dostarczenia

Wyjaśniamy Ci, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. Informacje o kontrahencie). W celu zawarcia umowy czasami konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie będziemy musieli przetworzyć. Na przykład osoba zainteresowana jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba zainteresowana poda dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałby brak podania danych osobowych.

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Formularz kontaktowy

Ze względu na regulacje prawne w serwisie COLDWAVE znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

Informacja o ochronie danych osobowych

Nasza strona korzysta z zewnętrznych komponentów (czcionki z Fonts.com, Google Fonts, Youtube i Vimeo video, Google Maps, OpenStreetMaps, Google Tag Manager, Google Analytics, eTracker). Pomagają nam one stale ulepszać naszą ofertę i sprawiać, że Państwa wizyta będzie bardziej komfortowa. Poprzez załadowanie zewnętrznych komponentów, dane o Państwa zachowaniu mogą być zbierane przez osoby trzecie, dlatego też potrzebujemy Państwa zgody. Bez twojej zgody, może dojść do ograniczeń w treści i działaniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.